HVAC.in.th

powered by Komfortflow S.E. Co.,Ltd.

ฉนวนใยหินแบบม้วน

ฉนวนใยหินแบบม้วน เป็นฉนวนใยหินที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าฉนวนใยหินแบบแผ่น เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่มากเช่น การปูหลังคา หรือการใช้งานเพื่อเป็นฉนวนป้องกันความร้อนโดยทั่วไป

thermalrockb

ThermalRock B40 หนา 2" (ม้วน)

ราคาขาย: 1,540.80 บาท
ราคาก่อนภาษี: 1,440.00 บาท
ภาษี 7%: 100.80 บาท

รายละเอียดสินค้า

rocktechb3

ProRox BL938 หนา 2"(ปะฟอยด์)

ราคาขาย: 1,206.96 บาท
ราคาก่อนภาษี: 1,128.00 บาท
ภาษี 7%: 78.96 บาท

รายละเอียดสินค้า

rocktechb

ProRox BL958 หนา 1"(ปะฟอยด์)

ราคาขาย: 857.07 บาท
ราคาก่อนภาษี: 801.00 บาท
ภาษี 7%: 56.07 บาท

รายละเอียดสินค้า

rocktechb2

ProRox BL958 หนา 2"(ปะฟอยด์)

ราคาขาย: 1,550.43 บาท
ราคาก่อนภาษี: 1,449.00 บาท
ภาษี 7%: 101.43 บาท

รายละเอียดสินค้า

rocktechb6

ProRox BL960 หนา 1"(ปะฟอยด์)

ราคาขาย: 979.05 บาท
ราคาก่อนภาษี: 915.00 บาท
ภาษี 7%: 64.05 บาท

รายละเอียดสินค้า

rocktechb7

ProRox BL960 หนา 2"(ปะฟอยด์)

ราคาขาย: 1,784.76 บาท
ราคาก่อนภาษี: 1,668.00 บาท
ภาษี 7%: 116.76 บาท

รายละเอียดสินค้า

rochtechwm

ฉนวนใยหิน WM450 หนา 1" (80K)

ราคาขาย: 1,030.41 บาท
ราคาก่อนภาษี: 963.00 บาท
ภาษี 7%: 67.41 บาท

รายละเอียดสินค้า

rochtechwm2

ฉนวนใยหิน WM450 หนา 2" (80K)

ราคาขาย: 1,710.93 บาท
ราคาก่อนภาษี: 1,599.00 บาท
ภาษี 7%: 111.93 บาท

รายละเอียดสินค้า

rochtechwm4

ฉนวนใยหิน WM650 หนา 1" (100K)

ราคาขาย: 1,152.39 บาท
ราคาก่อนภาษี: 1,077.00 บาท
ภาษี 7%: 75.39 บาท

รายละเอียดสินค้า

rochtechwm38

ฉนวนใยหิน WM650 หนา 2" (100K)

ราคาขาย: 1,951.68 บาท
ราคาก่อนภาษี: 1,824.00 บาท
ภาษี 7%: 127.68 บาท

รายละเอียดสินค้า

คุณอยู่ที่: ฉนวนใยหิน ฉนวนใยหินแบบม้วน