HVAC.in.th

powered by Komfortflow S.E. Co.,Ltd.

ฉนวนใยหินแบบม้วน

ฉนวนใยหินแบบม้วน เป็นฉนวนใยหินที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าฉนวนใยหินแบบแผ่น เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่มากเช่น การปูหลังคา หรือการใช้งานเพื่อเป็นฉนวนป้องกันความร้อนโดยทั่วไป

thermalrockb

ThermalRock B40 หนา 2" (ม้วน)

ราคาขาย: 1,492.65 บาท
ราคาก่อนภาษี: 1,395.00 บาท
ภาษี 7%: 97.65 บาท

รายละเอียดสินค้า

rocktechb3

ProRox BL938 หนา 2"(ปะฟอยด์)

ราคาขาย: 1,184.49 บาท
ราคาก่อนภาษี: 1,107.00 บาท
ภาษี 7%: 77.49 บาท

รายละเอียดสินค้า

rocktechb

ProRox BL958 หนา 1"(ปะฟอยด์)

ราคาขาย: 842.09 บาท
ราคาก่อนภาษี: 787.00 บาท
ภาษี 7%: 55.09 บาท

รายละเอียดสินค้า

rocktechb2

ProRox BL958 หนา 2"(ปะฟอยด์)

ราคาขาย: 1,520.47 บาท
ราคาก่อนภาษี: 1,421.00 บาท
ภาษี 7%: 99.47 บาท

รายละเอียดสินค้า

rocktechb6

ProRox BL960 หนา 1"(ปะฟอยด์)

ราคาขาย: 959.79 บาท
ราคาก่อนภาษี: 897.00 บาท
ภาษี 7%: 62.79 บาท

รายละเอียดสินค้า

rocktechb7

ProRox BL960 หนา 2"(ปะฟอยด์)

ราคาขาย: 1,750.52 บาท
ราคาก่อนภาษี: 1,636.00 บาท
ภาษี 7%: 114.52 บาท

รายละเอียดสินค้า

rochtechwm

ฉนวนใยหิน WM450 หนา 1" (ราคา/ม้วน)

ราคาขาย: 1,007.94 บาท
ราคาก่อนภาษี: 942.00 บาท
ภาษี 7%: 65.94 บาท

รายละเอียดสินค้า

rochtechwm2

ฉนวนใยหิน WM450 หนา 2" (ราคา/ม้วน)

ราคาขาย: 1,676.69 บาท
ราคาก่อนภาษี: 1,567.00 บาท
ภาษี 7%: 109.69 บาท

รายละเอียดสินค้า

rochtechwm4

ฉนวนใยหิน WM650 หนา 1" (ราคา/ม้วน)

ราคาขาย: 1,127.78 บาท
ราคาก่อนภาษี: 1,054.00 บาท
ภาษี 7%: 73.78 บาท

รายละเอียดสินค้า

rochtechwm38

ฉนวนใยหิน WM650 หนา 2" (ราคา/ม้วน)

ราคาขาย: 1,911.02 บาท
ราคาก่อนภาษี: 1,786.00 บาท
ภาษี 7%: 125.02 บาท

รายละเอียดสินค้า

คุณอยู่ที่: ฉนวนใยหิน ฉนวนใยหินแบบม้วน